Pētnieciskā darbība

Pētnieciskā darbība

Pētnieciskā darbība

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledžas pētniecības nodaļa

 

Koledžas pamatuzdevums zinātniskajos pētījumos ir attīstīt pētniecisko darbību norādītajos studiju virzienos, kā arī  veikt uz tirgu orientētus pētījumus sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.

Lai efektīvi izmantotu pieejamos resursus, pētniecības jomā Koledža plāno īstenot samērā fokusētu pieeju, aktuālo problemātiku skatot tieši viesmīlības nozares kontekstā. Tā ir Koledžas izvēlētā specializācija izglītības un arī pētniecības jomā. 2016.-2022.gada laika periodā Koledža savu pētniecisko darbību plāno koncentrēt uz šādiem pētniecības virzieniem:

Galvenie pētniecības virzieni ir šādi:
  • ilgtspējīga uzņēmējdarbība viesmīlībā;
  • kvalitātes un finanšu vadība viesmīlībā;
  • cilvēkresursu attīstība viesmīlībā;
  • mūsdienu gastronomija;
  • tehnoloģiskais progress un inovācijas viesmīlības jomā;
  • didaktika profesionālajā izglītībā.

“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas zinātniski pētnieciskā darba uzdevumi 2016.-2022.gadā.
 

1. Zinātniski pētnieciskā darbība

1.1. sekmēt akadēmiskā personāla individuālu un kolektīvu pētniecisko darbu un līdzdalību vietēja un starptautiska mēroga pētījumu veikšanā;
1.2. motivēt akadēmisko personālu izstrādāt zinātniskos rakstus un iesniegt tos publicēšanai recenzētos un starptautiskās zinātniskās datubāzēs indeksētos izdevumos;
1.3. atbalstīt akadēmiskā personāla dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs;
1.4. turpināt mācību un metodisko materiālu sagatavošanu un izdošanu;
1.5. sekmēt Koledžas studējošo līdzdalību zinātniskās pētniecības darbā, tādējādi palielinot Koledžas absolventu studiju turpināšanas iespējas Eiropā un pasaulē atzītās augstskolās.

2. Cilvēkresursu attīstība

2.1. atbalstīt Koledžas akadēmisko spēku kvalifikācijas celšanas un pieredzes apmaiņas pasākumus ar mērķi paaugstināt lektoru un docentu spēju iesaistīties un veikt zinātniski pētniecisko darbu;
2.2. izveidot pētnieku grupu no Koledžas akadēmiskā personāla vidus zinātniski pētniecisko projektu īstenošanai Koledžā;
2.3. iesaistīt jaunos zinātniekus Koledžas zinātniski pētnieciskajā darbā;
2.4. Koledžas zinātniski pētnieciskās kapacitātes stiprināšanai un pētnieciskā darba īstenošanai piesaistīt kompetentus citu Latvijas un ārvalstu augstskolu un pētniecības institūciju pētniekus.


3. Starptautiska sadarbība

3.1. attīstīt sadarbību ar citām Eiropas un pasaules augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām, lai sekmētu Koledžas iekļaušanos Eiropas kopīgajā pētniecības un izglītības telpā un tās akadēmiskā personāla sadarbību ar ārvalstu kolēģiem starptautisku pētījumu veikšanā, pieredzes apmaiņā un kvalifikācijas celšanā;
3.2. sagatavot kopīgus pētniecības projektu pieteikumus sadarbībā ar citu Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām.


4. Pētniecības atbalsta un atskaites pasākumi

4.1. organizēt starptautiskas zinātniskas konferences un seminārus atbilstoši Koledžas īstenotā studiju virziena tematikai;
4.2. sagatavot un reizi gadā publicēt zinātniski pētniecisko rakstu žurnālu, tajā iekļaujot Koledžas akadēmiskā personāla un studējošo zinātniski pētnieciskā darba rezultātus;
4.3. veikt regulāru mācību spēku zinātniskās un pētnieciskās darbības analīzi, sagatavot un reizi gadā publicēt pārskatu Koledžas mājas lapā;
4.4. turpināt attīstīt Koledžas materiāli tehnisko, informatīvo un metodisko bāzi akadēmiskā personāla un studējošo pētnieciskā darba īstenošanas vajadzībām


5. Finansējuma piesaistīšana

5.1. piesaistīt ES un reģionālo programmu finansējumu starptautisku pētījumu veikšanai un Koledžas ikgadējas zinātniskas konferences organizēšanai Rīgā, kā arī mācību spēku dalībai starptautiskās konferencēs un semināros ārzemēs.


Pētniecības nodaļas organizētie semināri un konferencesAnalizējot Koledžas zinātniski pētnieciska darba rezultātus laika periodā no 2017. līdz 2019. gadam, jāsecina, ka Koledžas Pētniecības un projektu daļa ir nodrošinājusi sagaidāmo rezultatīvo rādītāju izpildi. Koledžas personāls iesaistījās dažādās zinātniski pētnieciskā darba aktivitātēs – uzstājās starptautiskās konferencēs, sagatavoja zinātniskās publikācijas, mācību un metodiskos līdzekļus, organizēja starptautiskus seminārus un konferences, kā arī iesaistīja pētniecībā studējošos. Detalizēts pārskats par paveikto sniegts zemāk.
“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas zinātniski pētnieciskā darba rezultāti 2017.-2019. gadā
(Lejuplādēt pdf failu)
Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.